توضیح و نکات پارامترهای فیزیکی کیفیت آب

کاربرد پارامترهای فیزیکی کیفیت آب

۱-۱ مواد جامد معلق (TSS)
-جامدات میتوانند به دو صورت معلق و محلول در آب وجود داشته باشند. -ذرات جامد معلق در آب ممکن است از ذرات آلی، معدنی ویا امتزاج ناپذیر تشکیل شده باشند. -جامدات معدنی نظیر خاک رس، لای و سایر مواد تشکیل دهنده خاک طبیعی -جامدات آلی نظیر ریشه گیاهان و جامدات بیولوژیکی ( سلول های جلبکی، باکتری ها و غیره) -مواد جامد معلق که در اثر عملکرد فرسایشی آب جاری بر روی سطح خاک ایجاد میشوند، تحت عنوان آلاینده های طبیعی شهرت دارند. بعلت خاصیت جذب خاک، مواد معلق به ندرت در آبهای زیرزمینی یافت میشود. -سایر مواد معلق ممکن است در اثر استفاده انسان از آب بوجود آیند. فاضلاب شهری معمولآ حامل مقادیر قابل توجهی از جامدات معلق می باشند که از نظر ماهیت عمدتآ آلی هستند. -مصارف صنعتی آب ممکن است منجر به ورود ناخالصی هایی با ماهیت آلی یا معدنی در آب شود. -مایعات امتزاج ناپذیر نظیر روغن ها گریسها که اغلب در فاضلابهای صنعتی دیده میشود. -جامدات معلق آلی ممکن است بصورت بیولوژیکی مورد تجزیه قرار گیرند. -جامدات معلق فعال از نظر بیولوژیکی ممکن است شامل ارگانیزم های بیماری زا باشند.
۱-۲ کدورت
  کدورت معیاری برای میزان جذب نورویا پراکندگی نور توسط مواد معلق در آب است. از آنجا که جذب و تفرق نور تحت تاثیر اندازه و خواص سطحی مواد معلق قرار می گیرد، کدورت بعنوان شاخص کمی از ذرات جامد معلق محسوب نمی گردد. -قسمت عمده کدورت در آبهای سطحی از فرسایش مواد کلوئیدی نظیر خاک رس، لای، خرده سنگ ها و اکسید های فلزی خاک حاصل میشود. -رشته های گیاهی و میکروارگانیزم ها در کدورت آب نقش دارند. -فاضلابهای صنعتی و خانگی حاوی مقادیر زیاد مواد کدورت زا می باشند. -صابون ها، شوینده ها و عوامل امولسیون کننده، کلوئیدهای پایداری را تولید می کنند که نهایتآ منجر به کدورت آب میشوند. -رنگ آب بستگی به خواص جذب نورتوسط جامدات دارد و میتواند با نفوذ نور یا واکنش های فتو سنتز در نهر ها و دریاچه ها تغییر کند. -کدورت به طریق فتو شیمیایی وبه کمک اندازه گیری نوری که با شدت معین جذب یا پراکنده میشود، محاسبه می گردد. -اندازه گیری کدورت بر روی آب تمیز و صاف انجام میشود. -استاندارد کدورت برای آب آشامیدنی برابر است با ۱ (FTU)است . Formazine Turbidity Unit