احیاء ممبران

مواد احیاء ممبران های تصفیه آب صنعتی و یا آب شیرین کن ها