تصفیه فاضلاب بهداشتی

شرکت پرشین اب طاووس ….. .با بهره گیری بومی مهندسین تجارت متعدد در زمینه طراحی پکیچ های تصفیه فاضلاب بهداشتی وانسانی توانسته است که کیفیت عملکرد.پکیچ های تصفیه فاضلاب بهداشتی …. انسانی …. ساخت خودرا تا با لاترین سطح استاندارد… گارانتی نمایند …..روش تصفیه فاضلاب های بهداشتی … فرایند ..لجن فعال از طریق هوادهی عمقی با کشت معلق باشد ثابت توسط با کتری های هوازی می باشد …. حذف الایند های شاخص از قبیل cod..bod tss که در صورت لزوم اضافه نمودن را کتورهای بی هوازی .وانوکسیک به منظور تصفیه تکملیلی فاضلاب ها امکان پذیر است …. ..فاضلاب های الوده بیماری زا است از هدایت به این سیتم طی مراحل مختلف تصفیه به پساب ذلال .. بدون بووعاری از مواد معلق پالایش شده از گند زدایئ با کلر… مطابق با استاندارهای محیط زیست قابل به ابهای سطحی وزیر زمینیئ با استفاده در مصارف دوره ائ ابیارئ فضایئ سبز خواهد بود

09367739945

09229326022