تصفیه فاضلاب کارواش

آیا میتوان فاضلاب کارواش را دوباره تصفیه نمود؟

روشهای تصفیه آب کارواش :

۱- انعقاد الکتریکی :

تصفیه فاضلاب کارواش , در روش انعقاد الکتریکی فاضلاب وارد

حوضچه ای میشود بنام

ایستگاه پمپاژ که محل جمع آوری فاضلاب کارواش ها میباشد و

از

ایستگاه پمپاژ فاضلاب بوسیله لجن کش وارد دستگاه تصفیه

پساب

کارواش میگردد که در مرحله اول جدا سازی و لخته سازی

بوسیله

الکترود ها انجام میشود و در بخش بعدی تصفیه فاضلاب

کارواشها لخته سازی شده

وارد مخازن ته نشینی میگردد و سپس بوسیله پمپ وارد فیلتر

شنی

میگردد تا ۵۰ میکرون صاف شود و عاری از هر گونه کدورت

گردد و

سپس وارد فیلتر کربن میگردد تا فیلتر کربن عمل حذف بو و

رنگ را

بر روی فاضلاب انجام دهد و سپس وارد فیلتر میکرونی میگردد

که

فیلتر میکرونی تا ۵ میکرون فاضلاب را تصفیه نماید و در انتها

ما

دارای آب شفاف و بدون بو را دارا میباشیم که مورد تایید

استاندارد

های سازمان حفاظت از محیط زیست میباشد.

۲-تصفیه آب کارواش به روش انعقاد شیمیایی :

در روش تصفیه آب کارواش ها به روش انعقاد شیمیایی

فاضلاب

وارد حوضچه ایستگاه پمپاژ میگردد و از ایستگاه پمپاژ وارد

مخزن

اختلاط تند که در این مخزن مواد انعقاد وارد فاضلاب میشود و در

مرحله بعد وارد اختلاط کند میگردد که مواد با فاضلاب میکس

شده و

در مرحله بعد وارد مخزن ته نشینی میگردد و سپس بوسیله پمپ

وارد

فیلتر شنی و سپس فیلتر کربن میگردد که در این روش هم می

توان از

فاضلاب برای شست و شوی مجدد از فاضلاب تصفیه شده استفاده

نمود .

تلفن های تماس : 

09367739945

09229326022

کلمات مرتبط با تصفیه آب و پساب کارواش:
قیمت دستگاه تصفیه آب کارواش , فروش دستگاه تصفیه پساب کارواش , انواع روشهای
تصفیه آب کارواش , ارزانترین روش تصفیه آب و پساب  کارواش , پکیج تصفیه و آب
کارواش
 

د